Informacja Publiczna

Udzielanie informacji publicznej na wniosek

Wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198).

Miejsce  i sposób złożenia dokumentów:
Pisemnie w godzinanch pracy urzędu, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Nur, ul.Drohiczyńska 2,  07-322 Nur, faksem na nr tel. 86 2779901 lub pocztą elektroniczną
na adres e-mail: ugnur@fastmail.pl

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198.

 

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji publicznej określone zostały w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z zm.).

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż pierwotny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona. (art. 23a ww. ustawy).

Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja publiczna:

 1. udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nur;
 2. udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej;
 3. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej;
 4. będąca w posiadaniu przez podmiot uprawniony.

Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Urzędu Gminy Nur, w celu ich ponownego wykorzystywania.

Informacja publiczna wytworzona przez Urząd Gminy Nur udostępniana jest co do zasady bezpłatnie. Zgodnie z art. 23c ustawy o dostępie do informacji publicznej, Urząd może pobrać opłatę, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej.

 1. poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej;
 2. udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie, z zastrzeżeniem pkt. 3;
 3. usunięcia znaków identyfikacyjnych , w tym herbu i logo podmiotu udostępniającego informację publiczną, która ma być ponownie wykorzystywana;
 4. poinformowania o sposobie i formie przetworzenia informacji ponownie wykorzystywanej (podania kto i kiedy dokonał przetworzenia informacji);
 5. wykorzystywania informacji w takim zakresie, w jakim uprawnienie to przysługuje Urzędowi Gminy Nur;
 6. ponownego wykorzystywania informacji publicznej w taki sposób, aby nie wprowadzać odbiorców w błąd.

Urząd Gminy Nur ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji jaka została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, udostępniona w sposób inny niż udostępnienie w BIP lub została udzielona stosownie do złożonego wniosku.

Informacja publiczna w celu ponownego wykorzystywania jest udostępniana na wniosek w przypadku, gdy informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, chyba, że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej wykorzystania, lub gdy wnioskodawca zamierza wykorzystać informację publiczną na innych warunkach niż zostały dla tej informacji określone.

Wnioskodawca winien złożyć wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej na urzędowym formularzu określonym w drodze rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Wypełniony wniosek można złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Nur.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 20 dni od daty otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni.

Urząd rozpatrując wniosek:

 1. Przekazuje informację publiczną w celu ponownego wykorzystywania bez ograniczenia warunkami, a w przypadku posiadania informacji publicznej przez wnioskodawcę zawiadamia o braku ograniczenia warunkami ponownego wykorzystywania informacji publicznej;
 2. Przedstawia wnioskodawcy ofertę, która zawiera warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz wysokość opłaty za udostępnienie informacji publicznej.

Po spełnieniu postanowień oferty przez wnioskodawcę, Urząd przekazuje informację publiczną w celu ponownego wykorzystywania.

Sposób korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych.

Urząd Gminy Nur zapewnia możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z póź. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.) z zastrzeżeniem praw przysługujących osobom trzecim.

Czynniki brane pod uwagę przy obliczaniu opłat z tytułu ponownego wykorzystywania  informacji publicznej reguluje:

Zarządzenie Nr 10/05 Wójta Gminy Nur z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia kosztów związanych z udostępnianiem lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłat.

 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierająca warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu Urząd Gminy w nurze, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej i wysokości opłat.
 2. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 237 z późn. zm.), z tym że odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 września 2015 10:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Warchala
Ilość wyświetleń: 1725
10 listopada 2015 11:10 (Andrzej Warchala ) - Zmiana treści zakładki.
10 listopada 2015 11:10 (Andrzej Warchala ) - Zmiana treści zakładki.
10 listopada 2015 11:09 (Andrzej Warchala ) - Zmiana treści zakładki.