Drogi publiczne

INFORMACJA

WÓJTA GMINY NUR

z dnia 3 września 2015 r.

             Wójt Gminy Nur – zarządca dróg gminnych na terenie gminy Nur na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 460) informuje, że przygotowywane są zadania inwestycyjne na niżej wymienionych drogach gminnych:

  1)     260501W – dr. powiatowa nr 2628W Zaszków – dr. powiatowa nr 2628W Myślibory,

  2)     260503W – dr. wojewódzka nr 694 – dr. krajowa nr 63 Nur

  3)     260504W – Strękowo – dr. wojewódzka nr 694

  4)     260505W – dr. powiatowa nr 2626W Kałęczyn – dr. krajowa nr 63

  5)     260506W – Opatowina – Godlewo Warsze – Godlewo Milewek

  6)     260508W – dr. powiatowa nr 2628W – dr. gminna nr 260507W

  7)     260509W – dr. powiatowa nr 2626W – dr. krajowa nr 63 Godlewo-Warsze

  8)     260510W – dr. powiatowa nr 2627W – Ołtarze-Gołacze Kolonia

  9)     260511W – dr. powiatowa nr 2608W – Zuzela (Smolewo Parcele) 

 10)     260512W – dr. powiatowa nr 2608W – dr. powiatowa nr 2626W – Zuzela (za szkołą)

 11)     260513W – dr. powiatowa nr 2608W – dr. powiatowa nr 2626W Zuzela (za cmentarzem)

 12)     260514W – dr. gminna nr 260502W – Żebry Laskowiec (rzeka Pukawka)

 13)     260515W – dr. gminna nr 260502W – Strękowo Nieczykowskie – dr. krajowa nr 63

 14)     260516W – dr. powiatowa nr 2628W – Zaszków

 15)     260517W – dr. powiatowa nr 2628W – Zaszków

 16)     260518W – dr. powiatowa nr 2628W – Ślepowrony (rzeka Nurzec)

 17)     260519W – dr. powiatowa nr 2626W – Godlewo Wielkie

 18)     260520W – dr. krajowa nr 63 – dr. gminna nr 260505W Godlewo Milewek

 19)     260521W – dr. wojewódzka nr 694 – dr. powiatowa nr 2627W (Nur, ul. Ogrodowa) 

 20)     260522W – dr. powiatowa nr 2626W Kałęczyn – granica gminy

 21)     260523W – Nur (ul. Łomżyńska)

 22)     260524W – dr. wojewódzka nr 694 (Żebry Kolonia ) – granica gminy

 23)     260525W – Nur Kolonia Wschodnia – Kamianka Stokowo – Kramkowo Lipskie – Zaszków Kolonia – Zaszków 

 W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Kanał udostępniony będzie na zasadach uregulowanych w art. 39 ust.7–7f ustawy o drogach publicznych.

 Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres:

Urząd Gminy Nur

Ul. Drohiczyńska 2

07-322 Nur

            Jak stanowi art. 4 pkt.15a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a)    urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b)    linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 Informuję ponadto, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego,
a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

                                                           Wójt Gminy Nur

                                                          Jacek Murawski

  

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Nur www.gminanur.pl oraz przesłana do wiadomości Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18, 01-211 Warszawa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Informacja

 o zamiarze dokonania podziału nieruchomości gruntowej
o nieuregulowanym stanie prawnym.

 

Na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ) Wójt Gminy Nur podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonych jako działki nr: 349 o pow. 0,2700 ha, 361/1 o pow. 1,4200 ha. Nieruchomości położone są w obrębie geod. Nur, gmina Nur, powiat ostrowski, województwo mazowieckie. Podział ma na celu regulacje stanu prawnego drogi gminnej publicznej (ul. Łomżyńska) tj. działek obecnie zajętych pod drogę.

 Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości powinny zgłosić się do Urzędu Gminy Nur, ul. Drohiczyńska 2, 07-322 Nur w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia.
Po bezskutecznym upływie w/w terminu zostanie wydana decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.

 Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie urzędu lub pod nr tel. 86 277 99 05

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sieć dróg publicznych na terenie Gminy Nur obejmuje drogi:

  • krajową Nr 63, oznaczoną kolorem czerwonym i kodem dwucyfrowym,
  • wojewódzką Nr 694, oznaczoną kolorem zielonym i kodem trzycyfrowym,
  • powiatowe, oznaczone kolorem fioletowym i kodami czterocyfrowymi z literą W, 
  • gminne, oznaczone kolorem brązowym i kodami sześciocyfrowymi z literą W.

Mapa poglądowa sieci dróg publicznych do pobrania poniżej.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 listopada 2015 19:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Warchala
Ilość wyświetleń: 2681
08 listopada 2015 19:24 (Andrzej Warchala ) - Zmiana treści zakładki.
08 listopada 2015 19:21 (Andrzej Warchala ) - Zmiana treści zakładki.
08 listopada 2015 19:20 (Andrzej Warchala ) - Zmiana treści zakładki.