Planowanie przestrzenne


PODSUMOWANIE I UZASADNIENIE

 Podsumowanie zawierające informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa (art. 42 pkt. 2 ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) do planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nur – Etap II. Podsumowanie zawiera również uzasadnienie wybory przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione (art. 55 pkt. 3 ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

 Prace nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nur – Etap II rozpoczęto w związku z podjęciem uchwały Nr IV/24/15 Rady Gminy Nur z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nur. Uchwała ta została zmieniona uchwałą Nr XIX/127/16 Rady Gminy Nur z dnia 24 października 2016 r. w sprawie etapowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nur oraz uchwałą Nr XL/244/18 Rady Gminy Nur z dnia 29 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/127/16 Rady Gminy Nur z 24 października 2016 r. w sprawie etapowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nur.

 1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nur – Etap II został opracowany zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018, poz.1945 z późn. zm.).
 2. Na etapie sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wpłynęły wnioski od organów i instytucji. Od osób prywatnych wpłynęło trzydzieści dziewięć wniosków. Wnioski złożone w określonym odpowiednimi zawiadomieniami czasie zostały przeanalizowane i rozpatrzone.
 3. Na etapie wyłożenia projektu zmiany miejscowego planu do publicznego wglądu wpłynęły dwie uwagi, które zostały przeanalizowane i rozpatrzone Zarządzeniem Nr 57/2019 Wójta Gminy Nur z dnia 19 sierpnia 2019 r.
 4. Procedura opiniowania i uzgadniania projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zakończyła się wydaniem pozytywnej opinii i uzgodnienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie pismami WOOŚ-III.410.28.2017.MM.4 z dnia 25 czerwca 2019 r. oraz WSTS-O.610.2019.MS.2 z dnia 24 czerwca 2019 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej zaopiniował projekt miejscowego planu bez uwag pismem ZNS.470.4.2019.AK z dn. 29 maja 2019 r.
 5. Na etapie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 2081 z późn. zm.) nie wpłynęły wnioski i uwagi, które bezpośrednio dotyczyły w/w procedury.
 6. Prognozowanie wpływu ustaleń wynikających z miejscowego planu na środowisko odbywało się jednocześnie i równolegle z pracami nad sporządzeniem projektu miejscowego planu, na każdym jego etapie. Wyniki prognozy przedstawiono w sporządzonym dokumencie Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Nur – Etap II - Prognoza oddziaływania na środowisko, który został dołączony do projektu miejscowego planu wyłożonym razem z projektem miejscowego planu do publicznego wglądu.
 7. Zakres i stopień szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko został opracowany w opraciu o wytyczne organów, tj. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w piśmie nr WOOŚ-I.411.287.2016.JD z dnia 10.10.2016 oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej w piśmie nr ZNS.470.5.2016.AK z dnia 15.09.2016 r.
 8. Dla przyjętego dokumentu nie wystąpiła konieczność przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego wpływu na środowisko, gdyż nie prognozuje się możliwości wystąpienia takich wpływów.

10. Przedmiotem opracowanej Prognozy było określenie i ocena skutków dla środowiska przyrodniczego oraz życia ludzi, które mogą wyniknąć z zaprojektowanego przeznaczenia terenu objętego miejscowym planem oraz jego otoczenia. Celem prognozy było również przedstawienie rozwiązań eliminujących negatywne skutki ustaleń na poszczególne elementy środowiska. Zwrócono uwagę, iż proponowany sposób zainwestowania przyczyni się do zmian środowiska przedmiotowego obszaru, ponieważ każde nowe inwestycje powodują ingerencję w środowisko naturalne i w większym lub mniejszym stopniu wpływają na równowagę ekologiczną. W opracowaniu wymieniono ustalenia miejscowego planu istotne z punktu widzenia prognozy oddziaływania na środowisko, przewidywane skutki dla środowiska i jego komponentów wynikające z projektowanego przeznaczenia terenu, przedstawiono propozycję rozwiązań służących zapobieganiu negatywnemu oddziaływaniu na środowisko.

11. Przewidywane oddziaływania rozpatrywane były również pod kątem obszarów Natura 2000 i innych obszarów podlegających ochronie. Stwierdzono, że realizacja ustaleń planu nie będzie miała wpływu na obszary podlegające ochronie, położone w sąsiedztwie. Dla obszarów NATURA 2000 znajdujących się w gminie stwierdzono, że projekt planu nie przekształca oraz nie fragmentaryzuje siedlisk przyrodniczych zasiedlanych przez gatunki priorytetowe w obrębie Ostoi Nadbużańskiej PLH 140011 i Doliny Dolnego Bugu PLB 140001. Jednocześnie wskazano, że najbardziej niekorzystnym oddziaływaniem dla obszaru NATURA 2000 Dolina Dolnego Bugu wynikającym z ustaleń planu jest projektowana linia elektroenergetyczna 110 kV. W prognozie wskazano najczęściej stosowane środki, umożliwiające zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań inwestycji elektroenergetycznych na środowisko. Działania te mogą jednak zostać   zrealizowane dopiero na etapie projektu i budowy linii. Precyzyjny wybór działań minimalizujących powinien nastąpić na etapie opracowania Raportu oddziaływania na środowisko dla tego przedsięwzięcia. Również na etapie Raportu …. zostanie przedstawione rzeczywiste oddziaływanie projektowanej linii elektroenergetycznej na ww. Obszary NATURA 2000.  Dopiero takie analizy odpowiedzą precyzyjnie na pytanie o znaczenie oddziaływania danej inwestycji na obszary Natura 2000.

12. Przeprowadzona w ramach „Prognozy oddziaływania na środowisko” analiza spójności zapisów projektu planu z innymi dokumentami o charakterze strategicznym wykazała zgodność z postanowieniami tych dokumentów oraz aktami prawnymi obowiązującymi w Polsce.

  Podsumowanie i uzasadnienie etap II

==============================================================================

PODSUMOWANIE I UZASADNIENIE

 Podsumowanie zawierające informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa (art. 42 pkt. 2 ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) do planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nur – Etap I. Podsumowanie zawiera również uzasadnienie wybory przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione (art. 55 pkt. 3 ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

 1.  Prace nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nur – Etap I rozpoczęto w związku z podjęciem uchwały Nr IV/24/15 Rady Gminy Nur z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nur. Uchwała ta została zmieniona uchwałą Nr XIX/127/16 Rady Gminy Nur z dnia 24 października 2016 r. w sprawie etapowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nur.
 2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nur – Etap I został opracowany zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016, poz.778 z późn. zm.).
 3. Na etapie sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wpłynęły wnioski od organów i instytucji. Od osób prywatnych wpłynęło trzydzieści dziewięć wniosków, w tym jeden dotyczący obszaru przedmiotowego planu. Wnioski złożone w określonym odpowiednimi zawiadomieniami czasie zostały przeanalizowane i rozpatrzone.
 4. Na etapie wyłożenia projektu zmiany miejscowego planu do publicznego wglądu nie wpłynęła żadna uwaga.
 5. Procedura opiniowania i uzgadniania projektu zmiany miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zakończyła się wydaniem pozytywnej opinii i uzgodnienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie pismem WOOŚ-III.410.844.2016.JD z dnia 30.12.2016 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej zaopiniował projekt zmiany miejscowego planu bez uwag pismem ZNS.470.8.2016.AK z dn. 12.12.2016 r.
 6. Na etapie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz 353 z późn. zm.) nie wpłynęły wnioski i uwagi, które bezpośrednio dotyczyły w/w procedury.
 7. Prognozowanie wpływu ustaleń wynikających z miejscowego planu na środowisko odbywało się jednocześnie i równolegle z pracami nad sporządzeniem projektu miejscowego planu, na każdym jego etapie. Wyniki prognozy przedstawiono w sporządzonym dokumencie Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Nur – Etap I - Prognoza oddziaływania na środowisko który został dołączony do projektu zmiany miejscowego planu wyłożonym razem z projektem zmiany miejscowego planu do publicznego wglądu.
 8. Zakres i stopień szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko został opracowany w opraciu o wytyczne organów, tj. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w piśmie nr WOOŚ-I.411.287.2016.JD z dnia 10.10.2016 oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej w piśmie nr ZNS.470.5.2016.AK z dnia 15.09.2016 r.
 9. Dla przyjętego dokumentu nie wystąpiła konieczność przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego wpływu na środowisko, gdyż nie prognozuje się możliwości wystąpienia takich wpływów.
 10. Przedmiotem opracowanej Prognozy było określenie i ocena skutków dla środowiska przyrodniczego oraz życia ludzi, które mogą wyniknąć z zaprojektowanego przeznaczenia terenu objętego miejscowym planem oraz jego otoczenia. Celem prognozy było również przedstawienie rozwiązań eliminujących negatywne skutki ustaleń na poszczególne elementy środowiska. Zwrócono uwagę, iż proponowany sposób zainwestowania przyczyni się do zmian środowiska przedmiotowego obszaru, ponieważ każde nowe inwestycje powodują ingerencję w środowisko naturalne i w większym lub mniejszym stopniu wpływają na równowagę ekologiczną. W opracowaniu wymieniono ustalenia miejscowego planu istotne z punktu widzenia prognozy oddziaływania na środowisko, przewidywane skutki dla środowiska i jego komponentów wynikające z projektowanego przeznaczenia terenu, przedstawiono propozycję rozwiązań służących zapobieganiu negatywnemu oddziaływaniu na środowisko.
 11. W wyniku przeprowadzonych analiz i ocen stwierdzono, iż realizacja ustaleń planu nie spowoduje występowania znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko (w tym na obszary Natura 2000 oraz Nadbużański Park Krajobrazowy), biorąc to pod uwagę w prognozie nie przedstawia się rozwiązań mających na celu ich zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą.
 12. W „Prognozie oddziaływania na środowisko” należy przedstawić rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie w aspekcie wpływu realizacji zapisów projektowanego dokumentu na przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru. Przeprowadzone w ramach niniejszej „Prognozy…” analizy wykazały, ze realizacja przewidzianych w projekcie planu funkcji nie spowoduje występowania znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko a analiza spójności zapisów projektu planu z innymi dokumentami o charakterze strategicznym wykazała zgodność z postanowieniami tych dokumentów oraz aktami prawnymi obowiązującymi w Polsce. W związku z powyższym nie przewiduje się rozwiązań alternatywnych.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Góral

   Podsumowanie i uzasadnienie

==========================================================================================

Nur, 3 stycznia 2017 r.

OBWIESZCZENIE

 Wójta Gminy Nur


 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nur – etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w/w planu

 Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.), art. 30, art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą nr XIX/127/16 Rady Gminy Nur z dnia 24 października 2016 roku w sprawie etapowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nur,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nur – etap I, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od  10.01.2017 do 31.01.2017 (21 dni) w siedzibie Urzędu Gminy Nur przy ul. Drohiczyńskiej 2 w Nurze, pokój nr 15 w godzinach od 7.30 do 15.30.

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24.01.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nur przy ul. Drohiczyńskiej 2 w Nurze, pokój
nr 15 o godz. 14.00.

 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 788, z późn. zm.) każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Nur (na adres ul. Drohiczyńska 2, 07-322 Nur) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.02.2017r. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię (lub nazwę jednostki organizacyjnej), adres, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy wnosić do Wójta Gminy Nur (na adres ul. Drohiczyńska 2, 07-322 Nur) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.02.2017 r. Wniosek lub uwaga powinny zawierać nazwisko, imię (lub nazwę), adres, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Nur


Jacek Józef Murawski

  Obwieszczenie Wójta Gminy Nur o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nur – etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w/w planu

***********************************************************************************************

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nur oraz o przystąpieniu do opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Nur Uchwały Nr IV/24/15 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nur oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego. Obszar opracowania obejmuje tereny położone w granicach administracyjnych gminy Nur.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 30.11.2015r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone:

-     w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Nur, ul. Drohiczyńska 2, 07-322 Nur,

-     ustnie do protokołu składanych wniosków w Urzędzie Gminy Nur,

-     za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262).

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Wójt Gminy Nur. Wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 Nur,8 października 2015 r.

  Wójt Gminy Nur

Jacek Murawski

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

WÓJTA GMINY NUR

 

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nur

 

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2015.199 ), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Nur Uchwały Nr IV/24/15 z dnia 25 marca 2015r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nur.   

 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 11 i pkt. 14 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.1235 z późn.zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Sekretariacie Urzędu Gminy Nur pok. Nr 17 lub pok. Nr 9, na adres Urzędu Gminy Nur ul. Drohiczyńska 2, 07-322 Nur w terminie do 31 lipca 2015r.

 

 Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku, oznaczenie nieruchomości, której dotyczy oraz własnoręczny podpis wnioskodawcy.

 

                                                                                                                  Wójt Gminy Nur

 

                                                                                                                   Jacek Murawski

 

W dokumentach do pobrania zamieszczono wzór wniosku


  Uchwała w sprawie MPZP

  Załącznik Nr 1

  Załącznik Nr 2

  Załącznik Nr 3

  Załącznik Nr 4

  Załącznik Nr 5

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 września 2015 11:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Warchala
Ilość wyświetleń: 4738
30 stycznia 2020 07:51 (Andrzej Warchala ) - Zmiana treści zakładki.
18 września 2019 10:48 (Andrzej Warchala ) - Zmiana treści zakładki.
18 września 2019 10:43 (Andrzej Warchala ) - Zmiana treści zakładki.