Petycje

Petycje są formą bezpośredniego udziału obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele mogą zgłaszać indywidualnie lub zbiorowo postulaty, wnioski lub propozycje dotyczące spraw i problemów związanych z życiem publicznym.
Sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870).
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:
  • zmiany przepisów prawa,
  • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.
Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Gminy Nur. W przypadku braku właściwości, petycja przesłana będzie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.
Petycja powinna zawierać:
  1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),
  2. wskazanie adresata petycji,
  3. wskazanie przedmiotu petycji,
  4. petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.
Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.
Petycje można składać:
  • listownie na adres: Urząd Gminy Nur, ul. Drohiczyńska 2, 07-322 Nur
  • doręczyć osobiście – w sekretariacie Urzędu Gminy Nur, pok. nr 17, w godz. urzędowania tj.: od poniedziałku do piątku: 7.30-15.30,
  • faksem – na numer: +48 86 2779901,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres ugnur@gminanur.pl.
Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
Przykładowe formularze do pobrania:

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 lipca 2016 08:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Warchala
Ilość wyświetleń: 1142
05 listopada 2019 06:08 (Andrzej Warchala ) - Zmiana treści zakładki.
05 listopada 2019 06:07 (Andrzej Warchala ) - Zmiana treści zakładki.
05 listopada 2019 06:07 (Andrzej Warchala ) - Zmiana treści zakładki.