Informacja dla osób słabosłyszących i niesłyszących

 

Informujemy, że od 1 kwietnia 2012 roku obowiązuje ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. nr 209, poz. 1243), która uprawnia osoby niesłyszące, niedosłyszące oraz głuchonieme podczas załatwiania spraw w Urzędzie Gminy do korzystania z:

  • bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, z zachowaniem prawa do swobodnego wyboru dogodnej dla siebie formy komunikowania się,
  • pomocy osoby przybranej, którą może być osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę niepełnosprawną w celu udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy,
  • środków wspierających komunikowanie się tj. poczty elektronicznej, przesyłania faksów, wiadomości SMS.

Pomoc tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika

Osoba niepełnosprawna powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Urząd Gminy zapewni obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym na zasadach określonych w ustawie.

Świadczenia jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 i nr 171, poz. 1016), które łącznie z dowodem osobistym należy przedstawić w dniu zgłoszenia potrzeby udziału tłumacza przy załatwianiu sprawy.

Chęć skorzystania z pomocy tłumacza można zgłosić:

- osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy pok. nr 17,
- pocztą elektroniczną na adres:ugnur@fastmail.pl,
- przesyłając faks na numer (86) 2779901,
- telefonicznie na numer (86) 2779900,
- przesyłając wiadomość tekstową SMS na numer 608 632 643.

Do zgłoszenia wymagane są następujące dane osoby niepełnosprawnej:

- imię i nazwisko,
- adres zamieszkania,
- numer telefonu kontaktowego.

Niezbędne jest ponadto wskazanie przez osobę niepełnosprawną oczekiwanego terminu wizyty w Urzędzie Gminy oraz wybranej metody komunikowania się, którą może być:

- polski język migowy (PJM);
- system językowo-migowy (SJM);
- sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Niezwłocznie po ustaleniu terminu przybycia tłumacza wybranego z rejestru Wojewody Mazowieckiego, pracownik przyjmujący zgłoszenie powiadomi o tym fakcie osobę niepełnosprawną. W przypadku wystąpienia trudności w realizacji świadczenia (np. kłopot w pozyskaniu tłumacza w terminie dogodnym dla osoby niepełnosprawnej), zostanie ona zawiadomiona wraz z uzasadnieniem. Wyznaczony zostanie również możliwy nowy termin realizacji świadczenia lub inna forma realizacji uprawnień określonych w ustawie.

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw, wizyta w Urzędzie Gminy nie musi być wcześniej uzgadniona.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 września 2015 10:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Warchala
Ilość wyświetleń: 1079
14 października 2015 11:09 (Andrzej Warchala ) - Zmiana treści zakładki.
25 września 2015 10:28 (Andrzej Warchala ) - Dodanie nowej zakładki.