Pomoc społeczna

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmerzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im źycie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczyospolitej Polskiej, posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzecyospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt;

Osoba lub rodzina, ubiegająca się o pomoc społeczną, może zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Decyzje w sprawach świadczeń z omocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. Od każdej decyzji służy prawo do odwołania.

Prawo do świadczeń przysługuje osobom lub rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochdowych oraz świadczeń oraz kwot świadczeń pieniężnych z omocy społecznej na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693 i 1045) ustalono następujące kryteria dochodowe:

 • dla osoby samotnie gospodarującej- w wysokości 634 zł,
 • dla osoby w rodzinie- w wysokości 514 zł,

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

 • przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustwą świadczeń;
 • pracy socjalnej;
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zpotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy;

Kryteria przyznawania świadczeń

Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):

 •     ubóstwa,
 •     sieroctwa,
 •     bezdomności,
 •     bezrobocia,
 •     niepełnosprawności,
 •     długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 •     przemocy w rodzinie,
 •     potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 •     bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 •     braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 •     trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 •     trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 •     alkoholizmu lub narkomanii,
 •     zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 •     klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/ w okoliczności.

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Pomoc społeczna przewiduje następujące świadczenia pieniężne:

 •     zasiłek stały,
 •     zasiłek okresowy,
 •     zasiłek celowy,
 •     specjalny zasiłek celowy

Po ostatniej zmianie kryteriów dochosowych i wysokości niektórych świadczeń z pomocy społecznej obowiązują następujący kwoty:

 • maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększyłą się z 529 zł na 604 zł;
 • wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrosła z 250 zł na 288 zł;
 • pomoc pieniężna na usamodzielnienie się, kontynuowanie nauki i do zagospodarowania w formie rzeczowej wzrosła z 1 647 zł na 1 722 zł;
 • świadczenie na utrzymanie i pokrycie wydatków na naukę języka polskiego do cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy wzrosło z 1 260 zł do 1 335 zł;

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 października 2015 14:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Warchala
Ilość wyświetleń: 2556
12 października 2015 09:01 (Maria Oblińska) - Zmiana treści zakładki.
12 października 2015 08:53 (Maria Oblińska) - Zmiana treści zakładki.
12 października 2015 08:52 (Maria Oblińska) - Zmiana treści zakładki.