Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
505/2020 Decyzje Decyzja
o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie-obory dla krów mlecznych o 16 DJP, łączna obsada w całym gospodarstwie do 93 DJP na działce nr 118 w Godlewie Wielkim
GGP.6220.4.2020
504/2020 Inne dokumenty Opinia WOOŚ-I.4220.476.2020.AGO.3
dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa - obory dla krów mlecznych o 16 DJP, łączna obsada w całym gospodarstwie do 93 DJP" na działce nr 118 w obrębie geodezyjnym Godlewo Wielkie, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
GGP.6220.4.2020
503/2020 Inne dokumenty Opinia Sanitarna ZNS.471.13.2020.AK
stwierdzono, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa obory dla krów mlecznych o 16 DJP, łączna obsada w całym gospodarstwie do 93 DJP na działce nr ewid. 118 w miejscowości Godlewo Wielkie
GGP.6220.4.2020
502/2020 Inne dokumenty Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim
nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
LU.ZZŚ.2.4360.1062020.JB
501/2020 Wnioski o wydanie decyzji wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obory rusztowej wolnostojącej o obsadzie docelowej do 105,8 DJP wraz z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o poj. do 1600 m3 oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Nur, woj. mazowieckie GGP.6220.5.2020
500/2020 Inne dokumenty Opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim LU.ZZŚ.2.4360.41.2020.JB
stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na brak negatywnego wpływu przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 260502W Strękowo Nieczykowskie-Żebry-Laskowiec, na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w ustawie Prawo Wodne
GGP.6220.2.2020
499/2020 Inne dokumenty Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie WOOŚ-I.4220.151.2020.BS
dla przedsięwzięci9a polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 260502W Strękowo Nieczykowskie - Żebry- Laskowiec nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, istniej konieczność określenia w decyzji wymagań , o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś
GGP.6220.2.2020
498/2020 Inne dokumenty Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej
stwierdzenie nie wymagalności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej Nr 260502W Strękowo Nieczykowskie - Żebry-Laskowiec" na terenie gminy Nur
497/2020
497/2020 Wnioski o wydanie decyzji wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa - obory dla krów mlecznych o 16 DJP, łączna obsada w całym gospodarstwie do 93 DJP” na terenie działki położonej w obrębie Godlewo Wielkie. GGP.6220.4.2020
496/2020 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 260502W Strękowo Nieczykowskie – Żebry-Laskowiec”
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia będzie niezbędna do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę/ zgłoszenia zamiaru wykonania robót polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 260502W Strękowo Nieczykowskie – Żebry-Laskowiec w zakresie: •wykonania nawierzchni z kruszywa naturalnego gr. 10cm, •wykonania podbudowy z destruktu betonowego gr. 20cm, •wykonania wjazdów z kruszywa naturalnego szer. zmienna - dostosowana do potrzeb właścicieli działek, •wykonania poboczy z kruszywa naturalnego szer. 0,75m, (miejscami w granicach pasa drogowego), •remont istniejącego przepustu fi 50cm pod drogą - w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy Prawo Budowlane z dnia 8 marca 2016 r. Dz.U. 2016 poz. 290 oraz art. 29 pkt 2 ustęp 1. W związku z remontem nie dojdzie do radykalnej zmiany istniejących parametrów obiektu. •wykonania nowych przepustów poprzecznych fi 50cm pod koroną drogi oraz nowych rur fi 30cm pod zjazdami przy zastosowaniu rur PEHD, •odwodnienia projektuje się poprzez powierzchniowy spływ wody do przydrożnych istniejących rowów, istniejącego i projektowanych przepustów pod drogą.
GGP.6220.2.2020