Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
487/2019 Prognozy oddziaływania na środowisko Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nur Etap II, Prognoza oddziaływania na środowisko
Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nur etap II. Materiałem wyjściowym do prognozy jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nur etap II. Celem prognozy jest analiza ustaleń powyższego projektu planu poprzez określenie przewidywanych zmian w środowisku przyrodniczym w wyniku realizacji tych ustaleń i projektowanego sposobu użytkowania terenu oraz ocena skutków ewentualnych zmian.
GGP.6722.57.2016
486/2018 Decyzje Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 694 polegającej na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 41+641 w miejscowości Zuzela z zachowaniem określonych w decyzji warunków i wymagań.
ROŚ.6220.4.2018
485/2018 Decyzje Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 694 polegającej na rozbiórce istniejącego mostu drogowego JNI 01390021 w km 40+779 i budowie przepustu przez rzekę Zuzełka w miejscowości Zuzela, wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie."
ROŚ.6220.3.2018
484/2018 Inne dokumenty Postanowienie o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Postanowienie o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 694 polegającej na rozbiórce istniejącego mostu drogowego JNI 01390021 w km 40+779 i budowie przepustu przez rzekę Zuzełka w miejscowości Zuzela, wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie.
ROŚ.6220.3.2018
483/2018 Wnioski o wydanie decyzji Postanowienie o odstąpieniu nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Postanowienie o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 694 polegającej na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 41+641 w miejscowości Zuzela.
ROŚ.6220.4.2018
482/2018 Inne dokumenty Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, stwierdzająca, że dla przedsięwziecia "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 694 polegającej na rozbiórce istniejącego mostu drogowego JNI 01390021 w km 40+779 i budowie przepustu przez rzekę Zuzełka w miejscowości Zuzela, wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
LU.RZŚ.436.4.2.9.2018.KN
481/2018 Inne dokumenty Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nie stwierdzającą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 694 polegającej na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 41+641 w miejscowości Zuzela wskazując na konieczność uwzględnienia w decyzji wskazanych w opinii warunków i wymagań.
LU.RZŚ.436.4.2.8.2018.KN
480/2018 Inne dokumenty Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie odmawiające wydania opinii ze względu na to, że przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do grupy przedsięwzięć wymienionych w & 2 , ani w & 3 rozporządzenia Rady Ministrów.
WOOŚ-I.4220.794.2018.SK.3
479/2018 Inne dokumenty Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, że dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 694 w miejscowości Zuzela, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz, że istnieje konieczność określenia w decyzji warunków, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c.
WOOŚ-I.4220.793.2018.SK.3
478/2018 Inne dokumenty Opinia Sanitarna
Opinia Sanitarna,że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 694 polegającej na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 41+641 w miejscowości Zuzela" na terenie gminy Nur nie jest wymagane.
ZNS.471.35.2018.AK