Rejestr informacji o środowisku

Nr karty Rodzaj Nazwa / Zakres przedmiotowy dokumentu Znak sprawy
497/2020 Wnioski o wydanie decyzji wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa - obory dla krów mlecznych o 16 DJP, łączna obsada w całym gospodarstwie do 93 DJP” na terenie działki położonej w obrębie Godlewo Wielkie. GGP.6220.4.2020
496/2020 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 260502W Strękowo Nieczykowskie – Żebry-Laskowiec”
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia będzie niezbędna do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę/ zgłoszenia zamiaru wykonania robót polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 260502W Strękowo Nieczykowskie – Żebry-Laskowiec w zakresie: •wykonania nawierzchni z kruszywa naturalnego gr. 10cm, •wykonania podbudowy z destruktu betonowego gr. 20cm, •wykonania wjazdów z kruszywa naturalnego szer. zmienna - dostosowana do potrzeb właścicieli działek, •wykonania poboczy z kruszywa naturalnego szer. 0,75m, (miejscami w granicach pasa drogowego), •remont istniejącego przepustu fi 50cm pod drogą - w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy Prawo Budowlane z dnia 8 marca 2016 r. Dz.U. 2016 poz. 290 oraz art. 29 pkt 2 ustęp 1. W związku z remontem nie dojdzie do radykalnej zmiany istniejących parametrów obiektu. •wykonania nowych przepustów poprzecznych fi 50cm pod koroną drogi oraz nowych rur fi 30cm pod zjazdami przy zastosowaniu rur PEHD, •odwodnienia projektuje się poprzez powierzchniowy spływ wody do przydrożnych istniejących rowów, istniejącego i projektowanych przepustów pod drogą.
GGP.6220.2.2020
495/2020 Wnioski o wydanie decyzji wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego nr 2A dla potrzeb wodociągu wiejskiego - grupowego w miejscowości Ołowskie oraz likwidacji otworu studziennego nr 2, na działkach nr geod. 238/2 i 239//4 obręb Ołowskie, gmina Nur, powiat ostrowski, woj. mazowieckie”.
GGP.6220.3.2020
494/2020 Decyzje Decyzja Nr 203/D/ZUZ/2019 z dnia 9 czerwca 2019 r. LU.ZUZ.2.421.27.2019.JW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zlewni w Sokołowie Podlaskim.
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj.odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi wojewódzkiej nr 694 oraz na wykonanie urządzeń wodnych, tj. rozbiórka istniejącego mostu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 694 w miejscowości Zuzela w km drogi 40+779 oraz w km 0+310 biegu cieku wodnego - Zuzełka, budowę nowego przepustu drogowego z prefabrykatów żelbetowych w miejscu rozebranego mostu wraz z adaptacją dojazdów, budową rowów drogowych oraz budowę wylotów spływu wód opadowych i roztopowych służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni drogi w miejscowości Zuzela.
LU.ZUZ.2.241.27.2019.JW
493/2020 Decyzje Decyzja Wójta Gminy Nur z dnia 18 lipca 2019 r. GGP.6220.1.6.2019.
orzekająca o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dl;a realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi nr 694 polegającej na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 41+641 w miejscowości Zuzela
GGP.6220.1.5.2019
492/2020 Postanowienia Postanowienie Wójta Gminy Nur GGP.6220.1.5.2019 z 17 czerwca 2019 r.
w sprawie odstąpienia od nałożenia obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi Nr 694 polegającej na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 41+641 w miejscowości Zuzela
GGP.6220.1.5.2019
491/2020 Inne dokumenty Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej ZNS.471.17.2019.AK
W sprawie nie przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i nie wymagalności sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 694 polegającej na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 41+641 w miejscowości Zuzela"
ZNS.71172019.AK
490/2020 Inne dokumenty Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 694 polegającej na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 41+641 w miejscowości Zuzela.
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia, ze względu na brak negatywnego wpływu przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.
LU.RZŚ.436.4.2.112.2019.KN
489/2020 Inne dokumenty Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 10.05.2019 WOOŚ-I.4220416.2019.RP
Wyrażenie opinii dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi nr 694 polegającej na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 41+641 w miejscowości Zuzela.
WOOŚ-I.4220416.2019.RP
488/2020 Wnioski o wydanie decyzji Wniosek o zmianę decyzji nr ROŚ.6220.4.2018 z dnia 30 listopada 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 694 polegającej na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 41+641 w miejscowości Zuzela
W odniesieniu do zakresu robót objętych decyzją nr ROŚ.6220.4.2018 z dnia 30 listopada 2018 roku dodatkowo planuje się przebudowę koryta rzeki Pukawka na długości około 40 m w miejsce jej pierwotnego przebiegu z godnie z granicami ewidencyjnymi działek.
GGP.62201.2.2019