Deklaracja dostępności

Gmina Nur zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://nur.bipgmina.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-04
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2015-09-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2019-11-12
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2019-11-12
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Andrzej Warchala , adres e-mail: ugnur@gminanur.pl , telefon: 862779903.

Informacja zwrotna

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanejwyżej procedury mozna także złozyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

wejście do budynku od ulicy Drohiczyńskiej, nie zabezpieczone bramką.

Dostosowanie korytarzy

W budynku korytarze o szerokości 205 cm.

Dostosowanie schodów

W budynku dla osób niepełnosprawnych dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze.

Dostosowanie wind

brak windy.

Dostępność pochylni

brak pochylni.

Dostępność platform

W budynku brak platform przyschodowych.

Dostępność informacji głosowych

Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Planowane zaznaczenie miejsca dla niepełnosprawnych na parkingu przed budynkiem urzędu, w terminie do 30.11.2019 r.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Osoba niepełnosprawna chcąca skorzystać z pomocy tłumacza powinna zgłosić ten zamiar co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Dodatkowe informacje

Jeszcze większa dostepność

Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.

Deklaracja poprawy dostępności

Strona internetowa jest dostosowana do wymagań prawnych.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 listopada 2019 10:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Warchala
Ilość wyświetleń: 637
25 lutego 2020 07:54 (Andrzej Warchala ) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
25 lutego 2020 07:54 (Andrzej Warchala ) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
25 lutego 2020 07:50 (Andrzej Warchala ) - Aktualizacja deklaracji dostepności.