Wybory ławników na kadencję 2020-2023

WYBORY ŁAWNIKÓW
URZĄD  GMINY NUR  INFORMUJE O WYBORACH NA ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020-2023
TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW – 30 czerwca 2019  r.

     Urząd Gminy Nur informuje, że z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych w 2015 r. Przy wyborach na stanowisko ławnika zastosowanie mają przepisy  rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52).

    Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce  pismem Nr Adm.0120-4/19  poinformował Radę Gminy Nur, że  Kolegium Sądu Okręgowego w Ostrołęce podjęło uchwałę  określającą liczbę ławników sądowych, którzy mają zostać wybrani  na czteroletnią  kadencję 2020-2023 :

 do Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej  – 1 ławnik do orzekania w Wydziale Rodzinnym i Nieletnim

 TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Termin składania kart zgłoszenia  kandydatów na ławników  do dnia  30 czerwca 2019 r.

Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami można pobrać ze strony BIP Gminy Nur lub osobiście w Urzędzie Gminy Nur w pok. Nr 14.

Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Gminy Nur – pokój nr 14 do dnia 30 czerwca 2019 r. w godzinach od pon. Do piątku od 7:30 do 15:30.

 KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019r. poz.52)  stanowi, ze ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa. Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne  prawo  wyborcze  zamieszkujących  stale  na terenie gminy dokonującej wyboru do 30 czerwca 2019 r. 

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć niżej wymienione dokumenty, które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia: 

 informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

 1. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 3. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 4. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

OPŁATY

Zgodnie z art. 162 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych  koszt opłaty za

 1. wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa – w myśl
  § 7;
 2. badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika – w myśl  § 7a.
 3. wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie – w myśl § 8.

Do dnia 31 października 2019 r. rady gmin przesyłają prezesom właściwych sądów listę wybranych ławników wraz z dokumentacją. 

Zgłoszenia kandydatów,  które wpłyną do Rady  Gminy Nur po 30 czerwca 2019 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

  Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

  Lista osób posiadających czynne prawo wyborcze zgłaszających kandydata na ławnika na kadencję 2020-2023

  Oświadczenie kandydata na ławnika

  Oświadczenie kandydata na ławnika (władza rodzicielska)

  Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata na ławnika

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 czerwca 2019 11:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Warchala
Ilość wyświetleń: 417
10 czerwca 2019 11:38 (Andrzej Warchala ) - Zmiana treści zakładki.
10 czerwca 2019 11:31 (Andrzej Warchala ) - Zmiana treści zakładki.
10 czerwca 2019 11:30 (Andrzej Warchala ) - Dodanie nowej zakładki.