Gospodarka odpadami komunalnymi

Od 1 stycznia 2020 roku na terenie gminy Nur będą obowiązywały nowe zasady odbioru odpadów komunalnych.

Wszyscy właściciele nieruchomości, na których mieszkają mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe są zobowiązani do:

1) segregacji odpadów komunalnych;

2) złożenia w terminie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponieważ zmianie uległa metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

3) terminowego wnoszenia zadeklarowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 1 stycznia 2020  obowiązującą metodą ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest metoda od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość.

Ustalone stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) 14 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego dana nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

2) zwolnienie w wysokości 2 zł miesięcznie każdego mieszkańca, jeżeli właściciel danej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnymi zobowiąże się do kompostowania bioodpadów;

3) 28 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli właściciel danej nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

4) 160 zł za rok (bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości) od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

5) 320 zł za rok (bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości) od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zobowiązał się do kompostowania bioodpadów nie wywiązuje się tego obowiązku, lub uniemożliwia dokonania oględzin nieruchomości w celu weryfikacji stwierdzenia traci prawo do zwolnienia z opłaty na okres 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do zwolnienia  stała się ostateczna.

  Jak segregować odpady komunalne podział na frakcje 
  Szczegółowy sposób segregacji odpadów komunalnych
  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Nur w 2020 roku

============================================================================================

Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Nur zobowiązani są wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące, w terminach:

za I kwartał do 15 marca danego roku,

za II kwartał do 15 maja danego roku,

za III kwartał do 15 września danego roku,

za IV kwartał do 15 listopada danego roku.

Do pobierania wyżej wymienionych opłat są upoważnieni sołtysi z poszczególnych sołectw z terenu gminy Nur. Opłata ta może być również, tak jak dotychczas, wnoszona bezpośrednio na konto Gminy Nur w BS Ciechanowiec Oddział Nur 16 8749 0006 2600 1544 2000 0150 lub za pomocą karty płatniczej w pok.nr 11 i 9.

*********************************************************************************

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nur:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Zambrowie, ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów.Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nur (zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania):                                                                                     Regionalna Instalacja Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Czerwonym Borze, Składowisko w m. Czerwony Bór,18-300 Zambrów.                                                                                               

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia  papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła (poziom liczony łącznie dla wszystkich podanych frakcji odpadów) w Gminie Nur:                          

2014 r. – osiągnięty poziom 17,9 % (14% wymagane)

2016 r. – osiągnięty poziom 18,5 % (18 % wymagane)

2017 r. – osiągnięty poziom 21,2 % ( 20% wymagane)

2018 r. – osiągnięty poziom 27,55 % (30 % wymagane), poziom nie został osiągnięty.
Punkt Selektywnej  Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdujący się na terenie Gminy Nur został utworzony w 2013 r. Mieści się przyul. Czyżewskiej 1 na działce Nr 317/8 o powierzchni 0,2292 ha. Grunt przeznaczony pod PSZOK jest dzierżawiony od osób fizycznych. Prowadzącym i odbierającym odpady jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Zambrowie, ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów. PSZOK  jest czynny jest w każdy wtorek w godzinach 8.00-9.00 oraz w każdy inny dzień tygodnia po wcześniejszym  zgłoszeniu do pracownika urzędu (pok. Nr 11 lub tel. 862779908).

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 listopada 2015 17:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Warchala
Ilość wyświetleń: 6459
05 czerwca 2020 12:46 (Andrzej Warchala) - Zmiana treści zakładki.
05 czerwca 2020 12:44 (Andrzej Warchala) - Zmiana treści zakładki.
30 grudnia 2019 16:41 (Andrzej Warchala ) - Zmiana treści zakładki.