Aktualności

Informacja o posiedzeniach Komisji Stałych Rady Gminy Nur

22 lipca 2020 roku (środa) o godzinie 1100 w Urzędzie Gminy  pokój nr 21 (na podstawie § 47 ust.2 i 3 Statutu Gminy  Nur – będzie to wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy).

Temat posiedzenia:

1. Otwarcie i wybór przewodniczącego wspólnego posiedzenia.

2. Informacja o stanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie gminy Nur za 2019 r.

3. Raport o stanie gminy:

    - debata nad raportem.

4.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1) udzielenia Wójtowi Gminy Nur wotum zaufania,

2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Gminy Nur za 2019 r.,

3) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 r.

4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nur na lata 2020-2031,

5) zmiany w budżecie gminy na 2020 rok,

6) wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Nur zadania z zakresu właściwości Powiatu Ostrowskiego związanego z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021,

7) zmiany uchwały Nr XI/79/19 Rady Gminy Nur z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nur na rok 2020,

8) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

9) uchwalenia Programu współpracy Gminy Nur z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021,

10) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nur,

11) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

12) udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej,

5.Sprawy różne – wolne wnioski.

==========================================================================

11 grudnia 2019 roku  (środa) o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy  pokój nr 21 (na podstawie § 51 ust.2 i 3 Statutu Gminy  Nur) odbędzie się wspólne posiedzenie  Komisji Rady Gminy.

Temat posiedzenia:

1.Otwarcie i wybór przewodniczącego  wspólnego posiedzenia.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nur na lata 2019-2036,
2) zmian budżetu Gminy  na 2019 rok,
3) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nur na lata 2020-2030,
4) uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Nur na rok 2020,
5) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
6) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
7) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektrycznej,
8) zmieniająca uchwałę Nr XXI/147/2016 Rady Gminy Nur z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania,
9) określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Nur.
3. Sprawy różne -wolne wnioski.

==========================================================================

21 listopada 2019 roku  (czwartek) o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy  pokój nr 21 (na podstawie § 51 ust.2 i 3 Statutu Gminy  Nur) odbędzie się wspólne posiedzenie  Komisji Rady Gminy.

 Temat posiedzenia:

1.Otwarcie i wybór przewodniczącego wspólnego posiedzenia.

2. Informacja z realizacji zadań z zakresu oświaty.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawac:

1) zmian budżetu Gminy  na 2019 rok,

2) obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,

3) obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Nur,

4) rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Nurze,

5) przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nur na 2020rok,

6) przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady na 2020 rok.

4. Sprawy różne - wolne wnioski.

============================================================================

 13 września 2019 roku  (piątek) o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy  pokój nr 21 (na podstawie § 51 ust.2 i 3 Statutu Gminy  Nur) odbędzie się wspólne posiedzenie  Komisji Rady Gminy.

 Temat posiedzenia:

1.Otwarcie i wybór przewodniczącego  wspólnego posiedzenia.

2. Informacja Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nur na lata 2019-2036,

2) zmian budżetu Gminy  na 2019 rok,

3) wyrażenia zgody na przyjęcie  przez Gminę Nur zadania z zakresu właściwości Powiatu Ostrowskiego związanego z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020,

4) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020,

5) uchwalenia Programu współpracy Gminy Nur z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020,

6) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów,  doradców zawodowych oraz nauczycieli oddziałów przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Nur,

7) uchwalenia Statutu Gminy Nur,

8) wyboru ławników sądowych na kadencję 2020-2023,

9) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nur-Etap II,

10) ustanowienia zasad przyznawania diet sołtysom za udział w sesji Rady Gminy Nur,

11) odwołania  Skarbnika Gminy,

12) powołania Skarbnika Gminy.

4. Sprawy różne -wolne wnioski.

=======================================================================

12 sierpnia 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy  w sali konferencyjnej nr 21. odbędzie się posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy (na podstawie § 51 ust.2 i 3 Statutu Gminy  Nur).

1.Otwarcie i wybór przewodniczącego  wspólnego posiedzenia.

2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nur na lata 2019-2030,

2) zmian budżetu gminy  na 2019 rok,

3) ustanowienia zasad przyznawania diet sołtysom za udział w sesji Rady Gminy Nur,

4) zmieniającej uchwałę Nr XXXV/213/18 Rady Gminy Nur z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokośćstawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Nur,

5)ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nur oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.,

6) powołania zespołu dla przygotowania wyboru ławników na kadencję 2020-2023.

3. Sprawy różne -wolne wnioski.

======================================================================

03 czerwca 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy  w sali konferencyjnej nr 21. odbędzie się posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy (na podstawie § 51 ust.2 i 3 Statutu Gminy  Nur).

1.Otwarcie i wybór przewodniczącego  wspólnego posiedzenia.

2. Informacja o stanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na  terenie gminy Nur za 2018 r.

3. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2018 r.

4. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Nur z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 r.

5. Raport o stanie gminy:

      - debata nad raportem.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

    1) udzielenia Wójtowi Gminy Nur wotum zaufania,

    2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Gminy Nur za 2018 r.,

    3) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 r.

    4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nur na lata 2019-2030,

    5) zmiany w budżecie gminy  na  2019 rok,

    6) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności  dla osób objętych wieloletnim programem  ,,Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019-2023,

    7) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu ‘’ na lata 2019-2023,

    8) zmieniająca uchwałę Nr II/14/18 Rady Gminy Nur z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego ,,Posiłek dla dzieci i młodzieży’’ na lata 2019-2023’’,

    9) ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nur,

  10) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nur oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.,

  11) określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie : ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie gminy Nur,

  12)wyrażenia na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów najmu i dzierżawy,

  13)pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Wójta Gminy Nur.

 7. Sprawy różne -wolne wnioski.

============================================================================

22 marca 2019 roku (piątek) o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy  w sali konferencyjnej nr 21. odbędzie się posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy (na podstawie § 51 ust.2 i 3 Statutu Gminy  Nur).

 1. Otwarcie i wybór przewodniczącego współnego posiedzenia.
 2. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2018 roku oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją tych zadań.
 3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018.
 4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nurze za rok 2018.
 5. Sprawozdanie z działalności Stałych Komisji Rady za rok 2018.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  1) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nur na lata 2019-2030,
  2) zmian budżetu gminy  na 2019 rok,
  3) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania,
  4)zmieniająca uchwałę Nr IV/27/15 Rady Gminy Nur z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Nur,
  5) zmieniająca uchwałę Nr VIII/46/15 Rady Gminy Nur z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nur,
  6)przystąpienia Gminy Nur do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich,
  7)przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nur,
  8)zmieniająca uchwałę Nr XL/242/18 Rady Gminy Nur z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
  9) uchylenia uchwały Nr XXVI/165/17 Rady Gminy Nur z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Nur rodziny narodowości polskiej -repatriantów z Republiki Kazachstanu.
 7. Sprawy różne wolne wnioski.

 =================================================================================

8 lutego 2019 roku (piątek) o godzinie 9:30 w Urzędzie Gminy  w sali konferencyjnej nr 21. odbędzie się posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy (na podstawie § 51 ust.2 i 3 Statutu Gminy  Nur).

 Temat posiedzenia:

 1.Otwarcie i wybór przewodniczącego  wspólnego posiedzenia.

 2.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 za 2018r.

 3.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 1)    Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nur na lata 2019-2030,

 2)    zmian budżetu gminy  na 2019 rok,

 3)    zmieniająca uchwałę  w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

 4)    wyboru delegata do Międzygminnego Związku ,,Ziemia Ostrowska’’,

 5)    wyboru delegata do Lokalnej Grupy Działania ,,ZIELONE  SIOŁO’’,

 6)    zmieniająca uchwałę Nr VII/37/15 Rady Gminy Nur z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nur,

 7)    zarządzenia wyborów sołtysa i rad sołeckich w gminie Nur,

 8)    ustalenia przedmiotu działania komisji,

 9)    zmieniająca uchwał Nr II/9/18 Rady Gminy Nur z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

 4.Sprawy różne -wolne wnioski.

===========================================================================

17 grudnia 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 8:30 w Urzędzie Gminy  w sali konferencyjnej nr 21. odbędzie się posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy (na podstawie § 51 ust.2 i 3 Statutu Gminy  Nur).

1.Otwarcie i wybór przewodniczącego  wspólnego posiedzenia.

2.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1)    Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nur na lata 2019-2030,

2)    uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Nur na rok 2019,

3)    przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nur na 2019 rok,

4)    przyjęcia planu pracy Komisji  Rady Gminy Nur na 2019 rok.

3.Sprawy różne -wolne wnioski

============================================================================

26 października 2018 roku (piątek) o godzinie 900 w Urzędzie Gminy  pokój nr 21. odbędzie się posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy (na podstawie § 51 ust.2 i 3 Statutu Gminy  Nur).

Temat posiedzenia:

1.Otwarcie i wybór przewodniczącego  wspólnego posiedzenia.

2.Informacja  o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018 szkoły prowadzonej przez Gminę Nur.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1)uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nur na lata 2019-2021,  

2)uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019,

3)określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

4)uchwalenia Programu współpracy Gminy Nur z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2019,

5)zmieniająca uchwałę Nr VII/37/15 Rady Gminy Nur w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nur,

6)ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,

7)wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

8)zmiany uchwały Nr XIX/127/16 Rady Gminy Nur z dnia 24 października 2016 r. w sprawie etapowania miejscowego planu zagospodarowania Gminy Nur.

4. Sprawy rózne wolne wnioski.

************************************************************************************************

17 września 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 900 w Urzędzie Gminy  pokój nr 21. odbędzie się posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy (na podstawie § 51 ust.2 i 3 Statutu Gminy  Nur).

Temat posiedzenia:

1.Otwarcie i wybór przewodniczącego  wspólnego posiedzenia.

2. Informacja Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1)zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030,  

2)zmian budżetu Gminy  na rok 2018,

3)ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Nur,

4)uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Nur,

5)przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nur na lata 2018-2022.

4. Sprawy różne - wolne wnioski.

************************************************************************************************

13 sierpnia 2018 roku (wtorek) o godzinie 900 w Urzędzie Gminy  pokój nr 21. odbędzie się posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy (na podstawie § 51 ust.2 i 3 Statutu Gminy  Nur).

 Temat posiedzenia:

1.Otwarcie i wybór przewodniczącego  wspólnego posiedzenia.

2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1)zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030,  

2)zmian budżetu Gminy  na rok 2018,

3)wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Nur zadania z zakresu właściwości Powiatu Ostrowskiego związanego z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019,

4)wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie,   

5)dopuszczenia zapłaty podatków, opłat lokalnych oraz innych niepodatkowych należności stanowiących dochody budżetu Gminy Nur instrumentem płatniczym,

6)zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Nur.

  3. Sprawy różne - wolne wnioski.

*************************************************************************************************

12 czerwca 2018 roku (wtorek) o godzinie 900 w Urzędzie Gminy  pokój nr 21. odbędzie się posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy (na podstawie § 51 ust.2 i 3 Statutu Gminy  Nur).

 Temat posiedzenia:

1.Otwarcie i wybór przewodniczącego  wspólnego posiedzenia.

2. Informacja o stanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie gminy Nur za 2017 rok.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

     1)  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Gminy Nur za 2017 rok,

     2)  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z  tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok,

     3)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nur na lata 2018-2030,

     4)  zmiany w budżecie gminy  na  2018 rok,

     5) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 2018 rok,

     6)  ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nur,

     7) określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Nur,

     8) przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Nur w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,

    9)  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy z Gminą Drohiczyn w celu wspólnej realizacji projektu pn.,,Łączy nas Bug-utworzenie dwóch transgranicznych szlaków kajakowych’’.

  4. Sprawy różne - wolne wnioski.

*************************************************************************************************

10 maja 2018 roku (czwartek) o godzinie 900 w Urzędzie Gminy  pokój nr 21. odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Temat posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok:

 - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu,

 - rozpatrzenie łącznych sprawozdań finansowych Gminy Nur za 2017 r.,

 - opinia i wniosek  w sprawie absolutorium,

- wystąpienie  do Przewodniczącego Rady Gminy Nur przekazujące  powyższe materiały.

 2. Sprawy różne-wolne wnioski.

**********************************************************************************************

19 marca 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 900 w Urzędzie Gminy  pokój nr 21. odbędzie się posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy (na podstawie § 51 ust.2 i 3 Statutu Gminy  Nur).

 Temat posiedzenia:

1.Otwarcie i wybór przewodniczącego  wspólnego posiedzenia.

2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy za 2017r.

3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017r.

4. Sprawozdanie z Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2017r.

5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2017roku oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją tych zadań.

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady za 2017r.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030,  

2) zmian budżetu Gminy  na rok 2018,

3) zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie

    gminy Nur,    

    4) podziału Gminy Nur na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

    5) podziału Gminy Nur na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

8. Sprawy różne - wolne wnioski.

***************************************************************************************************

12 lutego 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 900 w Urzędzie Gminy  pokój nr 21. odbędzie się posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy (na podstawie § 51 ust.2 i 3 Statutu Gminy  Nur).

 Temat posiedzenia:

1.Otwarcie i wybór przewodniczącego  wspólnego posiedzenia.

2.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030,  

2) zmian budżetu Gminy  na rok 2018,

3) ustalenia zasad udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania spółce wodnej działającej na terenie gminy Nur,

4) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej,      

5) podziału Gminy Nur na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

3.Sprawy różne -wolne wnioski.

*************************************************************************************************

04 października 2017 roku (środa) o godzinie 900 w Urzędzie Gminy  pokój nr 21. odbędzie się posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy (na podstawie § 51 ust.2 i 3 Statutu Gminy  Nur).

 Temat posiedzenia:

1. Otwarcie i wybór przewodniczącego  wspólnego posiedzenia.

2. Zapoznanie z informacją Wójta Gminy o przebiegu  wykonania    budżetu   Gminy za I półrocze 2017 roku.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

      1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nur na lata 2017-2027,

2)    zmiany w budżecie gminy  na  2017 rok,

3)    zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2017 roku,

4)    zwolnień od podatku od nieruchomości,

5)    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

6)    wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Nur zadania z zakresu właściwości Powiatu Ostrowskiego związanego z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018,

7)    uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

8)    uchwalenia programu współpracy Gminy Nur z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

9)    przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nur na rok 2018.

4. Sprawy różne -wolne wnioski.

 

*********************************************************************************************

21 czerwca 2017 roku (środa) o godzinie 900 w Urzędzie Gminy  pokój nr 21. odbędzie się posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy (na podstawie § 51 ust.2 i 3 Statutu Gminy  Nur).

 Temat posiedzenia:

1. Otwarcie i wybór przewodniczącego  wspólnego posiedzenia.

2. Informacja o stanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli  na terenie gminy Nur za 2016 rok.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

     1)  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Gminy Nur za 2016 rok,

     2) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok,

     3)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nur na lata 2017-2027,

     4)  zmiany w budżecie gminy  na  2017 rok.

4. Sprawy różne -wolne wnioski.

*************************************************************************************************

19 maja 2017 roku (piatek) o godzinie 830 w Urzędzie Gminy  pokój nr 21. odbędzie się posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy (na podstawie § 51 ust.2 i 3 Statutu Gminy  Nur).

 Temat posiedzenia:

 

1. Otwarcie i wybór przewodniczącego  wspólnego posiedzenia.

 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

     1) zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Nur rodziny narodowości polskiej- repatriantów z Kazachstanu,

     2) skargi na działalność Wójta Gminy,

     3) zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nurze,

     4) Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Nur dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkujących na terenie gminy Nur,

     5) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

 3. Wypracowanie stanowiska w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 694  - przejście przez miejscowość Nur.

  4. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Nur z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok.

 5. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2016 rok.

 6. Sprawy różne -wolne wnioski.

**************************************************************************************************

27 marca 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 900 w Urzędzie Gminy  pokój nr 21. odbędzie się posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy (na podstawie § 51 ust.2 i 3 Statutu Gminy  Nur).

Temat posiedzenia:

1. Otwarcie i wybór przewodniczącego wspólnego posiedzenia.

2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nur na lata 2016-2025,

2) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nur na lata 2016-2025,

3) zmian budżetu  Gminy na  2017 rok,

5) ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas I szkoły podstawowej, dla której Gmina Nur jest organem prowadzącym,

6) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy za 2016 rok.

4. Wolne wnioski zapytania.

***********************************************************************************************

 23 stycznia 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 900 w Urzędzie Gminy  pokój nr 15. odbędzie się posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy (na podstawie § 51 ust.2 i 3 Statutu Gminy  Nur).

 Temat posiedzenia:

 1. Otwarcie i wybór przewodniczącego wspólnego posiedzenia.

2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nur na lata 2017-2025,

 2) zmiany  budżetu Gminy  Nur na  2017 rok,

 3)w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,

 3. Wolne wnioski i zapytania.


***********************************************************************************************

20 grudnia 2016 roku (wtorek) o godzinie 900 w Urzędzie Gminy  pokój nr 15. odbędzie się posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy (na podstawie § 51 ust.2 i 3 Statutu Gminy  Nur).

Temat posiedzenia:

1. Otwarcie i wybór przewodniczącego wspólnego posiedzenia.

2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nur na lata 2016-2025,

2) zmiany  budżetu Gminy  Nur na  2016 rok,

3) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nur na lata 2017-2025,

4) uchwalenia uchwały budżetowej  Gminy Nur  na  2017 rok,

5) udzielenia pomocy  finansowej Powiatowi Ostrowskiemu w 2017 roku,

6) zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,

7) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatnośći za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania,

8) przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2017 rok,

9) przyjęcia planów pracy stałcyh Komisji Rady na 2017 rok.

3. Sprawy różne -wolne wnioski.

********************************************************************************************

18 października 2016 roku (wtortek) o godzinie 900 w Urzędzie Gminy  pokój nr 15. odbędzie się posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy (na podstawie § 51 ust.2 i 3 Statutu Gminy  Nur).

Temat posiedzenia:

1. Otwarcie i wybór przewodniczącego wspólnego posiedzenia.

2. Informacja z realizacji zadań w oświacie.    

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nur na lata 2016-2025,

2) zmiany  budżetu Gminy  na  2016 rok,

3) etapowania  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nur,

4) wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę zadania z zakresu właściwości Powiatu Ostrowskiego związanego z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017,

5) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Nur oraz warunków korzystania z tych przystanków,

6) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii na 2017 rok,

7) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Nur na lata 2016-2020, z perspektywą na lata 2021-2025,

8) uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy  finansowej Powiatowi Ostrowskiemu w 2016 roku.

4. Sprawy różne -wolne wnioski.

**************************************************************************************

10 sierpnia 2016 roku (środa) o godzinie 900 w Urzędzie Gminy  pokój nr 15. odbędzie się posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy (na podstawie § 51 ust.2 i 3 Statutu Gminy  Nur).

 

Temat posiedzenia:

 1. Otwarcie i wybór przewodniczącego wspólnego posiedzenia.

2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

     1)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nur na lata 2016-2021,

     2)  zmiany w budżecie gminy  na  2016 rok,

3)    zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

3. Sprawy różne -wolne wnioski.

 

********************************************************************************

7 czerwca 2016 roku (wtorek) o godzinie 900 w Urzędzie Gminy  pokój nr 15. odbędzie się posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy (na podstawie § 51 ust.2 i 3 Statutu Gminy  Nur).

Temat posiedzenia:

1. Otwarcie i wybór przewodniczącego wspólnego posiedzenia.

2. Informacja o stanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie gminy Nur za 2015 rok.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

     1)  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Gminy Nur za 2015 rok,

     2) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok,

     3)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nur na lata 2016-2021,

     4)  zmiany w budżecie gminy  na  2016 rok,

5)    aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nur oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

6)    przyjęcia ,,Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Nur na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2025’’,

7)    ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie Gminy Nur,

8)    ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Nur. 

 4. Sprawy różne -wolne wnioski.


***********************************************************************

13 maja 2016 roku (piątek) o godzinie 900 w Urzędzie Gminy  pokój nr 15. odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. 

Temat posiedzenia:

1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Nurze za 2015 rok:

1) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu,

2) rozpatrzenie łącznych sprawozdań finansowych Gminy Nur za 2015 r.,

3) opinia i wniosek  w sprawie absolutorium,

4) wystąpienie  do Przewodniczącego Rady Gminy Nur przekazujące powyższe materiały.

2. Sprawy różne-wolne wnioski.

 **************************************************************************

7 marca 2016 roku (poniedziałek) o godzinie 900 w Urzędzie Gminy  pokój nr 15. odbędzie się posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy (na podstawie § 51 ust.2 i 3 Statutu Gminy  Nur).

Temat posiedzenia:

1.  Otwarcie i wybór przewodniczącego wspólnego posiedzenia.

2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1)    zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Nur rodzin narodowości polskiej- repatriantów z Kazachstanu,

2)    udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego,

3)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018,

4)    zmiany budżetu Gminy  na 2016 r.,

5)    zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Nur na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych,

6)    przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nur na lata 2015-2020,

7)    zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nur oraz warunków korzystania z tych obiektów,

8)    przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018,

9)    trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

10)przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.

3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z wykonania zadań własnych i zleconych za 2015 rok.

4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 rok.

5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2015 roku oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją tych zadań.

6. Opracowanie sprawozdania z działalności Stałych Komisji Rady za 2015 rok.

7. Sprawy różne -wolne wnioski.

Wiadomość powiązana z

Jednostki organizacyjne

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Urząd Gminy Nur
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 stycznia 2016 22:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Warchala
Ilość wyświetleń: 1833
22 lipca 2020 08:42 (Andrzej Warchala) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 lipca 2020 10:53 (Andrzej Warchala) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 grudnia 2019 08:34 (Andrzej Warchala ) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)